Aktuálny dátum

Program získa aktuálny systémový dátum a vypíše ho.
program aktualny_datum;
uses dos;
const
  dni:array[0..6] of string=('Nedela','Pondelok','Utorok','Streda','Stvrtok','Piatok',
'Sobota');
var
  r,m,d,dt:word;

begin
  getdate(r,m,d,dt);
  writeln('Dnes je ',dni[dt],', ',d:0,'. ',m:0,'. ',r:0);
  readln;
  end.

Kód .pas                              Program .exe

Predchádzajúci                   Ďalší